Om 2050

Genom analys, kommu­ni­kation och affärs­ut­veckling får vi våra uppdrags­givare att uppnå en snabbare klimatom­ställning — samtidigt som vi till­sammans stärker samhälls­nyttan.

2050 har bred erfarenhet av miljö- och hållbarhetsarbete. Vi vet hur goda affärer skapas, hur ledningsgrupper kan se möjligheter i klimatomställningen samt hur nätverk skapas och drivs. Våra konsulter har lång erfarenhet av beräkning av klimatavtryck samt hur utsläppsmål formuleras och uppnås. Dessutom vet vi hur frågorna ska kommuniceras och hur agendan sätts och genomdrivs. Vi hjälper helt enkelt företag att visa att det som är bra för miljön och klimatet också är bra för affärerna.

Vår drivkraft

2050 star­tades för att kana­lisera vårt enga­gemang, vår kompetens och vårt driv i miljö- och klimat­frå­gorna. Till­sammans har vi en bred erfa­renhet av miljö- och håll­bar­hets­ar­betet. Vi vet hur goda affärer skapas och hur företag kan se möjlig­heter i klimatom­ställ­ningen

Till­sammans med våra kunder förverk­ligar vi vår vision: Goda affärer på en planet i balans.

Vår gene­ration har kunskap om trycket på planeten och om hur det kan minskas. Därmed har vi goda möjlig­heter att agera. Fram­tidens välfärd kan enbart skapas om vi värnar de resurser som finns.

Medarbetare

Markus Ekelund

Markus Ekelund

VD och partner

Kompetens: Affärs- och verk­sam­hets­ut­veckling, talare, mode­rator, utbildare, strategi för hållbar utveckling, ledar­skaps­ut­veckling.

Erfa­renhet: Vd för snabb­växande tjäns­te­fö­retag, 10 år i ledande roller inom IT-bran­schen, 15 års konsul­ter­fa­renhet i bran­scher som energi, transport och handel. Vd för Gasell­fö­retag tre gånger.

Läs mer
Med över 15 års erfa­renhet från affärs­ut­veckling i närings­livet, senaste åren med utgångs­punkt i hållbara affärsmo­deller. Under 2014 tog Markus fram flera rapporter med inriktning på hur företag kan bli mer lönsamma genom att inte­grera håll­barhet i sina affärs­beslut. Under 2011 till 2013 drev han mana­gement-konsult­bo­laget Frontit till DI Gasell­bolag tre år i rad. Markus har även tio års erfa­renhet av ledande roller inom IT-bran­schen, såsom global infrastructure manager på H&M.

Tel: 0705–770 097

E-post: markus.ekelund@2050.se

Skype: markus_ekelund

Nina Ekelund

Nina Ekelund

Styrel­se­ord­fö­rande och partner

Kompetens: Poli­cy­ut­veckling, opini­ons­bildning, nätverk, mode­rator, talare, utbildare, strategi för hållbar utveckling.

Erfa­renhet:Gene­ral­sek­re­terare Hagai­ni­ti­a­tivet, över 20 års erfa­renhet från miljö- och klimat­frågor bl.a. Natur­vårds­verket, Stats­råds­be­red­ningen, Stockholm Resi­lience Centre.

Läs mer
Nina Ekelund är gene­ral­sek­re­terare för Hagai­ni­ti­a­tivet och har över 20 års erfa­renhet av att driva miljö- och klimat­frågor, bl.a. på Natur­vårds­verket, Stats­råds­be­red­ningen, Miljö­för­valt­ningen i Stock­holms stad, Stockholm Resi­lience Centre samt som parti­sty­rel­se­le­damot hos Krist­de­mo­kra­terna. Nina har ett brett kontaktnät inom näringsliv, politik, miljö­or­ga­ni­sa­tioner och forskning. Under 2015–2016 satt hon med som sakkunnig i Miljömåls­be­red­ningen som hade ansvar för att ta fram nya klimatmål för Sverige.

Tel: 0735–022 464

E-post: nina.ekelund@2050.se

Skype: Nina.ekelund1

Ulrika Erkenborn Rugumayo

Ulrika Erkenborn Rugumayo

CFO och senior konsult

Kompetens: CFO, verk­sam­hets­styrning, orga­ni­sa­tions­ut­veckling, strategi för hållbar utveckling, globala håll­bar­hets­målen (SDG).

Erfa­renhet: Director på PwC, program­hand­läggare på Diakonia i Sydafrika, omfat­tande inter­na­tionell erfa­renhet genom projektuppdrag i Afrika, Asien och Lati­na­merika.

Läs mer
Ulrika har över 20 års erfa­renhet som revisor och rådgivare främst med fokus på intern styrning och kontroll, verk­samhets- och orga­ni­sa­tions­ut­veckling, projekt­styrning, utvär­dering och anti-korrup­tions­arbete. Ulrika kommer närmast från PwC där hon som Director har haft affärs­om­rå­des­ansvar och drivit arbete kring inter­na­tio­nellt utveck­lings­sam­arbete i Sverige och inter­na­tio­nellt. Ulrika har även under fem år arbetat som hand­läggare vid Diakonias regi­on­kontor för Södra Afrika med mänskliga rättig­heter, demo­kra­ti­frågor och kapa­ci­tetsstöd. Ulrika har inom ramen för genom­förda uppdrag inom inter­na­tio­nellt utveck­lings­arbete arbetat med FN:s globala håll­bar­hetsmål.

Tel: 0701–432 222

E-post: ulrika.erkenborn.rugumayo@2050.se

Göran Erselius

Göran Erselius

Senior konsult och partner

Kompetens: Analys, beräkning och utred­ningar inom klimat, miljö och energi, utbildare, samhälls­e­ko­no­miska analyser.

Erfa­renhet: Mer än 20 års erfa­renhet inom klimat, miljö och energi på företag som ÅF, FVB och Tricorona. Grundare av 2050 Consulting. Speci­a­list­kunskap inom klimat­be­räkning enligt GHG.

Läs mer
Göran är utbildad civilin­genjör inom kraft- och värme­pro­duktion, med 18 års konsul­ter­fa­renhet inom energi- och klimat­frågor, och med speci­a­list­kom­petens inom beräkning och redo­visning av växt­hus­gaser. Göran har medverkat i utveck­lingen av Green­house Gas Protocol, produkt­spe­cifika regler för EPD och ISO-stan­darder och agerar expertstöd samt genomför beräk­ningar och fördju­pande studier för stra­te­giska beslut. Tidigare och nuva­rande uppdrags­givare åter­finns i de flesta bran­scher, t ex energi, fastighet, transport, livs­medel, ICT och media

Tel: 0733–631 321

E-post: goran.erselius@2050.se

Skype: gora­ner­selius

Malin Forsgren

Malin Forsgren

Senior konsult

Kompetens: Affärs- och före­tags­ut­veckling, opini­ons­bildning, nätverk, talare, mode­rator, utbildare, poli­cy­ut­veckling.

Erfa­renhet:  Ener­gi­system, förnybara trans­porter, avfall/återvinning, Agenda 2030. Gene­ral­sek­re­terare, Operation Smile. 10 års erfa­renhet av sälj och mark­nads­föring inom telekom.

Läs mer
Ansvarig för nätverket Cleantech Öster­götland, ett klus­te­ri­ni­tiativ för miljö­tek­nik­fö­retag i östra Sverige. Malin har över 20 års erfa­renhet från tele­kom­bran­schen och den ideella sektorn. Hon har tidigare arbetat med försäljning, mark­nads­föring, produkt­ledning och affärs­ut­veckling inom Ericsson under tolv år, delvis med Argentina och Mexiko som bas. Som gene­ral­sek­re­terare byggde Malin upp hjälp­or­ga­ni­sa­tionen Operation Smile i Sverige. Malin leder 2050:s verk­samhet i Linköping.

Tel: 070–345 14 86

E-post: malin.forsgren@2050.se

Skype: malin.forsgren

Linnea Granström

Linnea Granström

Konsult

Kompetens: Miljö­sys­te­ma­nalys, model­lering av ener­gi­system, förnybar energi, stads­pla­nering, analys och beräkning.

Erfa­renhet: Civilin­genjör inom Energi, Miljö & Mana­gement från Linkö­pings univer­sitet. Har gjort examens­arbete inom hållbar stads­pla­nering kopplat till förtät­ningoch ekosystem­tjänster.

Läs mer
Linnea tog nyligen examen från Linkö­pings univer­sitet där hon speci­a­li­serade sig inom syste­ma­nalys av miljö- och ener­gi­system. Inom ramen för sin utbildning har Linnea även studerat miljö­re­la­terade kurser vid University of Iceland i Reyk­javik. Linnea skrev sitt examens­arbete inom hållbar stads­ut­veckling med fokus på utma­ningar och möjlig­heter med förtätning i relation till urbana grön­st­ruk­turer i syfte att ge rekom­men­da­tioner till kommuner hur ekosystem­tjänst­verktyg kan imple­men­teras i stads­ut­veck­lings­pro­cessen för att hantera dessa utma­ningar och möjlig­heter. Hon jobbar primärt inom Analys, och har varit anställd sedan september 2018.

Tel:

E-post: linnea.granstrom@2050.se

Emma Hedman

Emma Hedman

Konsult

Kompetens: LCA, cirkulär ekonomi, miljö­ledning, klima­ta­nalys, klimat­bokslut och utred­ningar inom klimat.

Erfa­renhet: Civilin­genjör inom Energi- och miljö vid KTH med fokus på envi­ron­mental mana­gement, examens­arbete inom LCA och håll­bar­hets­ut­vär­dering på Nudie Jeans.

Läs mer
Emma har nyligen avslutat sin utbildning till civilin­genjör inom Energi och miljö vid Kungliga Tekniska högskolan där hon speci­a­li­serade sig inom miljö­ledning och livscy­ke­la­nalys. Emma skrev sitt examens­arbete i samarbete med Nudie Jeans där hon genom­förde en livscy­ke­la­nalys över ett antal produkter samt en över­gri­pande analys av deras miljömål i syfte att ge rekom­men­da­tioner om hur de stra­te­giskt bör prio­ritera sina insatser. Hon jobbar inom Analys på 2050, och har varit anställd sedan augusti 2018.

Tel: 0768–286 307

E-post: emma.hedman@2050.se

Peter Henriksson

Peter Henriksson

Senior konsult

Kompetens: Affärs- och verk­sam­hets­ut­veckling, process- och projekt­ledning, nätverk, mode­rator, utbildare, kommu­ni­kation.

Erfa­renhet: Verkat som mark­nads­di­rektör, försälj­ningschef, vd och stra­tegisk projekt­ledare på reklambyrå. Styrel­se­le­damot, utbildad process­ledare i stra­tegisk planering.

Läs mer

Projekt­ledare för Östgö­taut­ma­ningen. Peter har drygt 15 års linje­er­fa­renhet från produ­ce­rande företag samt sju års erfa­renhet i olika konsult­bolag, där han arbetat med utveck­lings­arbete, kommu­ni­kation, varu­mär­kes­ut­veckling, affärs­pla­nering, sälj­styrning, genom­fö­ran­de­ef­fek­ti­vitet och employer branding, i ett flertal ledande befatt­ningar, som vd, mark­nads­di­rektör, försälj­ningschef samt stra­tegisk projekt­ledare.

Tel: 0703 232828

E-post: peter.henriksson@2050.se

Jannike Hising

Jannike Hising

Konsult

Kompetens: Samhälls­e­ko­no­miska analyser, ESG- och riska­nalys, affärs­ut­veckling, miljö­e­konomi, globala håll­bar­hets­målen (SDG).

Erfa­renhet: Håll­bar­hets­strateg på Folksam, ESG-analy­tiker på Sustai­na­lytics, analy­tiker för ansvars­fulla inve­ste­ringar, Progress Capital. TCFDs ramverk och SDG:s inom finans och försäk­rings­bran­schen.

Läs mer
Konsult och miljö­e­konom med erfa­renhet från finans­bran­schen. Jannike har arbetat som analy­tiker för ansvars­fulla inve­ste­ringar och som ESG-analy­tiker på Sustai­na­lytics i Amsterdam. Hon har en kandi­da­texamen i natio­na­le­konomi från Uppsala Univer­sitet och en masterexamen i miljö­e­konomi och före­tags­ledning från Sveriges lant­bruks­u­ni­ver­sitet. Jannikes examens­arbete foku­serade på att bedöma företags miljöpre­standa utifrån monetära kost­nader av CO2-utsläpp samt analy­serade asym­metrisk infor­mation på finans­mark­naden. Hon har även enga­gerat sig ideellt inom AIESEC i projektet Energy Cross­roads samt som lärare i Kampala, Uganda.

Tel: 073 618 55 13
E-post: jannike.hising@2050.se

Carl Höjman

Carl Höjman

Konsult

Kompetens:  Håll­bar­hets­rap­por­tering, klimat­bokslut, klimat­kom­pen­sation, analys, beräkning och utred­ningar inom klimat.

Erfa­renhet: Senior utredare WSP Envi­ron­mental, miljö­konsult vid stif­telsen TEM, Master i Sustai­nable Business Leadership samt kandi­da­texamen i miljö­vetenskap, Lunds Univer­sitet.

Läs mer
Konsult med speci­a­li­sering mot håll­bar­hets­rap­por­tering samt leve­ran­törsupp­följning mot håll­bar­hetskrav. Carl har varit konsult sedan 2011 med erfa­renhet från en rad olika bran­scher där han arbetat som uppdrags­ledare och revisor mot sociala krav/ISO 14001 och miljö­lagkrav, utbildare, projekt­ledare för externt granskade håll­bar­hets­rap­porer, analys och rådgivning inom en rad CSR-tjänster. Carl är en van före­drags­hållare, har drivit före­tags­nätverk och regi­onala konfe­renser inom CSR i södra Sverige. Under perioden 2006–2011 studerade Carl miljö­vetenskap och ekonomi vid Lunds univer­sitet och i Kanada, med spets mot hållbart före­ta­gande och ledarskap.

Tel: 079 079 39 69

E-post: carl.hojman@2050.se

Mikael Karlsson

Mikael Karlsson

Senior konsult och partner

Kompe­tenser: Opini­ons­bildning, poli­cy­ut­veckling, strategi för hållbar utveckling, miljörätt, miljö­e­konomi, mode­rator, utbildare.

Erfa­renhet: Agronom, Fil Dr miljö- och ener­gi­system, tidigare ordfö­rande i Natur­skydds­för­e­ningen och i EEB; univer­si­tets­forskare, lärare. Över 20 års erfa­renhet från miljö- och klimat­frågor.

Läs mer
Mikael är Fil Dr i miljö- och ener­gi­system och agronom. Han forskar på KTH om stra­tegier för hållbar utveckling i politik och näringsliv, i frågor om klimat och ekonomi, kemi­kalier och reglering, samt havsmiljö. Han var ordfö­rande i European Envi­ron­mental Bureau, EU:s största miljö­or­ga­ni­sation 2005–2017, och ordfö­rande i Natur­skydds­för­e­ningen 2002–2014. Mikael har uppdrag på ledningsnivå i Skogs­sty­relsen, Kärnav­falls­rådet och Kemi­ka­li­e­in­spek­tionen och är frekvent anlitad expert av rege­ringen och EU-kommis­sionen. Han har tidigare arbetat med under­visning i Östafrika och Baltikum.

Tel: 070 316 27 22

E-post: mikael.karlsson@2050.se

Victor Norberg

Victor Norberg

Konsult

Kompetens: Affärs­ut­veckling, mana­gement och strategi , nätverk, globala håll­bar­hets­målen (SDG), analys.

Erfa­renhet: Samord­nings­an­svarig Hagai­ni­ti­a­tivet, affärs­ut­veckling på Stockholm Exergi, håll­bar­hets­stra­te­giskt exjobb på SCA Timber, internships på tyska ener­gi­kon­cernen EnBW och TRINE.

Läs mer
Victor har nyligen avslutat sina ingen­jörs­studier inom Energi, Miljö & Mana­gement vid Linkö­pings univer­sitet. Hans fokus ligger inom affärs­ut­veckling för att iden­ti­fiera nya inno­vativa affärs­möj­lig­heter på problem rela­terade till håll­barhet. Tidigare erfa­ren­heter inom affärs­ut­veckling och håll­barhet har han från både start-ups och från större svenska och tyska företag.

Tel: 0705–879188

E-post: victor.norberg@2050.se

Skype: victor.norberg@2050.se

Caroline Olsson

Caroline Olsson

Konsult

Kompetens: Affärs­ut­veckling, ledar­skaps­ut­veckling, varu­mär­kes­strategi, inno­vation, mark­nads­föring, digi­ta­li­sering.

Erfa­renhet: Mark­nads­di­rektör, kommu­ni­ka­tionschef, håll­bar­hetschef, chef för R&D, inköpschef på Skåne­me­jerier. Civi­le­konom från Lunds Univer­sitet, studier i tyska, University of Cincinnati.

Läs mer
Caroline Olsson har 25 års erfa­renhet av före­tagsö­ver­gri­pande stra­te­gi­arbete, håll­bar­hets­arbete, varu­mär­kes­byg­gande, kommu­ni­kation och inno­vation inom livs­me­dels­sektorn. Hon kommer närmast från en roll som mark­nads­di­rektör på Skåne­me­jerier, där hon även haft flera styrel­se­uppdrag. Caroline besitter ett genuint enga­gemang för att bygga affärs­mässiga och rele­vanta värden för både före­taget självt, dess medar­betare och kunder utifrån ett håll­bar­hets­per­spektiv.

Tel: 0702–059311

E-post: caroline.olsson@2050.se

Skype: Caro­li­ne­lil­ja­olsson

Anjalee Shihara

Anjalee Shihara

Admi­nist­ratör

Kompetens: Ekonomi och uppföljning, admi­nist­ration, IT.

Erfa­renhet: Sekre­terare och HR samordnare vid United Arab Emirates, Dubai, samt kund­an­svarig vid DIMO Mercedes Benz, Sri Lanka.

Ingrid Jegou

Ingrid Jegou

Konsult

Kompetens: Handels­po­litik, klimat­för­hand­lingar, poli­cy­ut­veckling, public affairs, utbildare, strategi för hållbar utveckling.

Erfa­renhet:  Direktör för klimat­pro­grammet, ledamot i lednings­gruppen på ICTSD, medlem i Climate Stra­tegies, ämnesråd, Kommers­kol­legium, utredare, Livs­me­del­se­ko­no­miska insti­tutet.

Läs mer
Senior Advisor. Ingrid har en pol mag från Lunds Univer­sitet och en master i inter­na­tio­nella rela­tioner från the Fletcher School i Boston. Ingrid har under många år arbetat med frågor som rör global hållbar utveckling, framför allt ur ett handels­po­li­tiskt perspektiv, och har i detta sammanhang verkat i bland annat WTO, OECD, UNFCCC och en rad andra FN-organ. Senast kommer hon från en inter­na­tionell tanskes­medja i Genève, ICTSD, där hon var direktör för dess program för klimat och energi, och har även arbetat för ett antal svenska statliga myndig­heter.

Tel: 0790–760 920

E-post: ingrid.jegou@2050.se

Henrik Sundberg

Henrik Sundberg

Konsult

Kompetens: Analys, beräkning och utred­ningar inom klimat, miljö och energi, digi­ta­li­sering av mjukvara, utbildare, supply chain.

Erfa­renhet: Erfa­renhet från bl.a. Accenture med fokus på inköp, projekt­styrning och affärs­system. Supply Chain Controller på 2-Tea i Melbourne och som inköpare hos elbils­till­ver­karen Think i Oslo.

Läs mer
Konsult inom klimat och vatten med erfa­renhet av digi­ta­li­sering och mjukvara på klimat- och håll­bar­hets­om­rådet. Henrik kommer närmast från Accenture i Stockholm, där han har varit konsult med fokus på inköp, projekt­styrning och affärs­system. Tidigare har han arbetat som Supply Chain Controller på T2-Tea i Melbourne och som inköpare hos elbils­till­ver­karen Think i Oslo. Henrik har en civilin­gen­jörs­ut­bildning från Lunds tekniska högskola med inriktning mot miljö­sys­te­ma­nalys. På 2050 arbetar Henrik med analys, beräkning och affärs­ut­veckling.

Tel: 070–789 68 11

E-post: henrik.sundberg@2050.se

Skype: sundberg.henrik

Nils Westling

Nils Westling

Konsult

Kompetens: Samhälls­e­ko­no­miska analyser, miljö­e­konomi, grön finans, styr­medel, analys, talare, utbildare.

Erfa­renhet: Forsk­nings­sam­ordnare Hagai­ni­ti­a­tivet. Rapport­för­fattare åt Hagai­ni­ti­a­tivet m.fl., data­bashan­tering på UNFCCC, ekono­mi­jour­nalist på Nyhets­byrån Siren.

Läs mer

Konsult och miljö­e­konom med bakgrund som utredare och jour­nalist. Nils har en grund­ut­bildning i miljö­e­konomi och en masterexamen i natio­na­le­konomi från Handels­hög­skolan i Stockholm. Han har särskilt intres­serat sig för värdet av ekosystem­tjänster och gröna välfärdsmått. Nils har varit invol­verad i ett projekt för Natur­skydds­för­e­ningen om hur finan­siella produkter kan göras mer hållbara samt arbetat med samhälls­e­ko­no­miska analyser, bland annat kring biogas. Nils har tidigare prak­ti­serat på FN:s klimat­sek­re­tariat UNFCCC i Bonn och den gröna tankes­medjan Carbon Talks i Vancouver, Kanada, samt arbetat som ekono­mi­re­porter på Nyhets­byrån Siren i Stockholm.

Tel: 0733 428429

E-post: nils.westling@2050.se

Skype: nils_westling

Rebecka Wulfing

Rebecka Wulfing

Kommu­ni­ka­tions­an­svarig och konsult

Kompetens: Opini­ons­bildning, public affairs, nätverk, kris­kom­mu­ni­kation, mode­rator, globala håll­bar­hets­målen (SDG).

Erfa­renhet: Kommu­ni­ka­tions­an­svarig, Hagai­ni­ti­a­tivet. Public affairs-manager, Folksam, Public affairs-konsult på Gullers Grupp, kris­kom­mu­ni­ka­tions­konsult på Sena­teSHJ i Sydney.

Läs mer
Public Affairs-strateg och kommu­ni­ka­tions­an­svarig. Rebecka Wulfing är stats­vetare och opini­ons­bildare med kompetens inom infra­struktur, finans, digi­ta­li­sering och energi. Hon arbetar vanligtvis i lång­siktiga påver­kansuppdrag där hon hjälper företag, orga­ni­sa­tioner och akademin med posi­tio­nering, PR och strategi. Rebecka arbetar främst med uppdrag på nationell nivå och EU-nivå och har även inter­na­tionell erfa­renhet av att ha arbetat med kris­kom­mu­ni­kation på den Sydney­ba­serade byrån Sena­teSHJ. Hon har en poli­tices kandi­da­texamen från Uppsala Univer­sitet en master i Stra­tegic Public Rela­tions från Sydney University. Rebecka kommer senast från ett uppdrag som public affairs manager på Folksam och har även arbetat som konsult på Gullers Grupp samt rådgivare på Sveriges Läkar­förbund.

Tel: 0708–622 185

E-post: rebecka.wulfing@2050.se

Anna Yelistratova

Anna Yelistratova

Konsult

Kompetens: Håll­bar­hets­kom­mu­ni­kation, håll­bar­hets­rap­por­tering, analys, nätverk, globala håll­bar­hets­målen (SDG).

Erfa­renhet: CSR-speci­alist på TEM, projekt­ko­or­di­nator på Academic Search Inter­na­tional, trainee på Novo Nordisk och E.ON Nordic, univer­si­tets­lärare på Minsk Statliga Ling­vis­tiska Univer­sitet.

Läs mer
Anna är konsult med lång erfa­renhet från håll­bar­hets­arbete på företag och orga­ni­sa­tioner inom ett stort antal bran­scher och sektorer, bland annat poly­mer­till­verkning, IT, spel­ut­veckling, läke­medel, avfalls­han­tering och energi. Annas spets­kom­petens är håll­bar­hets­rap­por­tering enligt GRI, FN:s Global Compact och andra stan­darder och rikt­linjer. Hennes akade­miska bakgrund ligger inom kommu­ni­kation, språk och håll­bar­hets­rap­por­tering. Anna har god kännedom om den sydsvenska mark­naden och håll­bar­hetst­render bland skånska verk­sam­heter.

Tel: 076 427 15 80

E-post: anna.yelistratova@2050.se

Vårt miljöansvar

2050 är ett klimat- och miljödrivet företag, vi strävar efter att nå ett klimat- och miljösmart samhälle där den globala temperaturhöjningen hejdas. Här kan du ta del av vår miljöpolicy och uppföljningen av vårt klimatarbete.

Miljöpolicy

Klimatbokslut

Press

 

Vi är över­tygade om att det blir lättare att påskynda en omställning till en hållbar utveckling om klimat- och miljöfrågor disku­teras flitigt. När de stora frågorna dalar i mediebruset, blir poli­tiken mer kort­siktig och närsynt.

Därför vill vi själva vara aktiva i samhälls­de­batten, och uppmuntrar alla medar­betare att ta ton både inom och utanför 2050:s ramar. Vi är också över­tygade om att det gynnar våra samar­bets­partners; genom att vi själva är ute i debatten kan vi vara till större hjälp som rådgivare och boll­plank.

I press­rummet hittar du vad vi skrivit själva och vad som publi­cerats om oss, som 2050

Artiklar

Här hittar du ett urval av artiklar kopplade till 2050. Du hittar oss också på Mynewsdesk.se.

Pressmeddelanden

Du hittar oss också på MyNewsdesk.se

Pressbilder

Här hittar du hög- och lågupp­lösta bilder på 2050:s medar­betare.

Sociala medier

Följ oss i sociala medier.

Facebook: 2050 AB
Twitter: @2050AB1
Instagram: 2050sustainability
LinkedIn: 2050

Logotyper

Kontakta oss på info@2050.se eller medarbetarna direkt, se om 2050.

Besök oss

Stockholm

Skeppsbron 32, 3 tr,
111 30 Stockholm

Linköping

Gjute­ri­gatan 1,
582 73 Linköping

Malmö

Stora Varvs­gatan 6A,
SE-211 19 Malmö